කොමෙන්ට්ස් දැමීම සම්බන්ධවයි.

ඔබගේ අදහස් ඉතා ගෞරව පුර්වකව අගය කරමි. කරුණාකර කෙලින්ම හෝ ව්‍යංගයෙන් (උදාහරණ ලෙස මුලට හෝ අගට තරු ලකුණු සතිතව) නරක වචන (කුණුහරුප) යෙදීමෙන්වලකින්න

Tuesday, January 31, 2012

ඊයේ සහ අද

ඊයේ තමයි සමන්මලී ගේ අය්යාගේ (හින්නිය) ගේ වෙඩින් එක. අප්පච්චි සදර්න් හයි වේ එකේ යන ගමන් මල්ලිගේ කාර් එකේ පිටිපස්සේ වීදුරුව පොලවේ ගහල තිබුන.

අද මැණිකේ (නංගි) ඉස්සරලම රස්සාවකට ගියා