කොමෙන්ට්ස් දැමීම සම්බන්ධවයි.

ඔබගේ අදහස් ඉතා ගෞරව පුර්වකව අගය කරමි. කරුණාකර කෙලින්ම හෝ ව්‍යංගයෙන් (උදාහරණ ලෙස මුලට හෝ අගට තරු ලකුණු සතිතව) නරක වචන (කුණුහරුප) යෙදීමෙන්වලකින්න

Saturday, February 4, 2012

සමන්මලීත් දුවත් පිලිපීනයේ

අද සමන්මලිත් දුවත් පිලිපිනෙට ආව.
දුවගේ පලවෙනි විදේශ සංචාරය. යන්තං මාස 7 යි .
ඊයේ තමයි ලකාවෙන් පිට උනේ. කටුනායකදී පොඩ්ඩක් අඬල තිබ්බ. එකට සමන්මලිත් අඬල.
එයාල මාස දෙකක් විතර මෙහෙ ඉදි.