කොමෙන්ට්ස් දැමීම සම්බන්ධවයි.

ඔබගේ අදහස් ඉතා ගෞරව පුර්වකව අගය කරමි. කරුණාකර කෙලින්ම හෝ ව්‍යංගයෙන් (උදාහරණ ලෙස මුලට හෝ අගට තරු ලකුණු සතිතව) නරක වචන (කුණුහරුප) යෙදීමෙන්වලකින්න

Tuesday, March 19, 2013

මල්ලිගේ මෙඩිකල්

ඊයේ මල්ලිට විස හම්බුනා.
අද මල්ලිගේ මෙඩිකල් ටෙස්ට් එක


සමන්මලිගේ අම්ම අසනීපෙන්


මේ දිනවල අපේ ගෙදර

Saturday, March 2, 2013

මල්ලි සිංගප්පුරුවේ

අද මල්ලි සිංගප්පුරු ගිය. 

මම සමන්මලී බබා, සමන්මලී මල්ලි , අම්ම අප්පච්චි සුමුදු සුමුදු අය්යා, එයාර් පොර්ට් යන්න අව. අපි කොළඹ අව . අම්මල ගෙදර ගිය
සුමුදුව තමයි පවු