කොමෙන්ට්ස් දැමීම සම්බන්ධවයි.

ඔබගේ අදහස් ඉතා ගෞරව පුර්වකව අගය කරමි. කරුණාකර කෙලින්ම හෝ ව්‍යංගයෙන් (උදාහරණ ලෙස මුලට හෝ අගට තරු ලකුණු සතිතව) නරක වචන (කුණුහරුප) යෙදීමෙන්වලකින්න

Thursday, November 1, 2012

මැණිකේගේ උපන්දිනේ.මැණිකේගේ උපන්දිනෙත් (26) ගෙදර අය එකතු වෙලා ගත්ත. එත් අපිටනම් එදා යන්න බැරි උන. වීක් එන්ඩ්  එකේ ගෙදර ගියාට පස්සේ කේක් නම් හම්බ උන.

ඔයාටත් සුබ උපන් දිනයක්.