කොමෙන්ට්ස් දැමීම සම්බන්ධවයි.

ඔබගේ අදහස් ඉතා ගෞරව පුර්වකව අගය කරමි. කරුණාකර කෙලින්ම හෝ ව්‍යංගයෙන් (උදාහරණ ලෙස මුලට හෝ අගට තරු ලකුණු සතිතව) නරක වචන (කුණුහරුප) යෙදීමෙන්වලකින්න

Friday, December 27, 2013

අමුතු වචන


කුක්කු අම්මි
ඩොකන්
සේමර
ඩඩාගන්ඩ
මොන්ටි
නීනී
ටීටී
කීකී
කුමි නැන්දි
ඩී (මාමා ....)
කීකී මුතු
කොක් කොක්
බඩේ චුටි
ඩොකා 
බුඩී(බුදු සරණයි)
ඩන් (1)