කොමෙන්ට්ස් දැමීම සම්බන්ධවයි.

ඔබගේ අදහස් ඉතා ගෞරව පුර්වකව අගය කරමි. කරුණාකර කෙලින්ම හෝ ව්‍යංගයෙන් (උදාහරණ ලෙස මුලට හෝ අගට තරු ලකුණු සතිතව) නරක වචන (කුණුහරුප) යෙදීමෙන්වලකින්න

Wednesday, June 12, 2013

බයි ද ගුටිද


අම්මා : චූටි බබා, මොකද කියන්නේ, මේ බයි ටික කනවද නැත්නම් මගෙන් ගුටි කනවද ?

දුව     : ගුටි