කොමෙන්ට්ස් දැමීම සම්බන්ධවයි.

ඔබගේ අදහස් ඉතා ගෞරව පුර්වකව අගය කරමි. කරුණාකර කෙලින්ම හෝ ව්‍යංගයෙන් (උදාහරණ ලෙස මුලට හෝ අගට තරු ලකුණු සතිතව) නරක වචන (කුණුහරුප) යෙදීමෙන්වලකින්න

Monday, May 11, 2015

දරුණු වෛරසයක් ... ගාමිණී කොරතොටට බිබිලි දාල...

බබාට මීටරේ බලන්නත් ඕඕනේ 
කිරි අම්මට දෙකකක් දෙන්න හිතෙනවා