කොමෙන්ට්ස් දැමීම සම්බන්ධවයි.

ඔබගේ අදහස් ඉතා ගෞරව පුර්වකව අගය කරමි. කරුණාකර කෙලින්ම හෝ ව්‍යංගයෙන් (උදාහරණ ලෙස මුලට හෝ අගට තරු ලකුණු සතිතව) නරක වචන (කුණුහරුප) යෙදීමෙන්වලකින්න

Sunday, November 29, 2015

සිටිසන්ශිප්

අය්යෝ සිටිසන්ශිප් නෙවෙයි රජ්ජයම දෙනවා කිව්වත් මට නම් මේ ජිවිතෙ නම් එපා.