කොමෙන්ට්ස් දැමීම සම්බන්ධවයි.

ඔබගේ අදහස් ඉතා ගෞරව පුර්වකව අගය කරමි. කරුණාකර කෙලින්ම හෝ ව්‍යංගයෙන් (උදාහරණ ලෙස මුලට හෝ අගට තරු ලකුණු සතිතව) නරක වචන (කුණුහරුප) යෙදීමෙන්වලකින්න

Thursday, June 10, 2010

අති ගෞරවනීය, අවසරයි ගංගොඩවිල සෝම හිමියන් අපවත් කරවීම

අති ගෞරවනීය, අවසරයි ගංගොඩවිල සෝම හිමියන්ගේ අපවත් කරවීම සම්බන්ධව වැම්පයර් විසින් මේ පොස්ට් එක දාල තිබුන.

අති ගෞරවනීය, අවසරයි ගංගොඩවිල සෝම හිමියනි, නිවන් දක්නා ජාති දක්වා, ජාතිය අවදි කිරීමට අප අතරම ඉපදේව.

No comments:

Post a Comment