කොමෙන්ට්ස් දැමීම සම්බන්ධවයි.

ඔබගේ අදහස් ඉතා ගෞරව පුර්වකව අගය කරමි. කරුණාකර කෙලින්ම හෝ ව්‍යංගයෙන් (උදාහරණ ලෙස මුලට හෝ අගට තරු ලකුණු සතිතව) නරක වචන (කුණුහරුප) යෙදීමෙන්වලකින්න

Monday, February 11, 2019

Meet Kumi

සේතූ : Daddy can we meet Kumi when we go to Sri Lanka this time. 
මම : NO, කියන්න හිතල, Yes කිව්වා . 

සේතූ: යේ. After ages finally, I can see her 

No comments:

Post a Comment