කොමෙන්ට්ස් දැමීම සම්බන්ධවයි.

ඔබගේ අදහස් ඉතා ගෞරව පුර්වකව අගය කරමි. කරුණාකර කෙලින්ම හෝ ව්‍යංගයෙන් (උදාහරණ ලෙස මුලට හෝ අගට තරු ලකුණු සතිතව) නරක වචන (කුණුහරුප) යෙදීමෙන්වලකින්න

Thursday, March 22, 2012

මල්ලිගේ බැකෝව

මල්ලි ගත්ත බැකෝව ඉස්සරලම වැඩකට යන්නේ අද. යාපනේ යනවා මස තුනකට.

අදම තමයි මැණිකේ ටයි, මල්ලිගේ නෑනා ටයි අලුත් රස්සාවට මහා ඇමතිගෙන් ලියුම් අවේ. අප්පච්චි තමයි ඉතින් වැඩේ කලේ.

No comments:

Post a Comment