කොමෙන්ට්ස් දැමීම සම්බන්ධවයි.

ඔබගේ අදහස් ඉතා ගෞරව පුර්වකව අගය කරමි. කරුණාකර කෙලින්ම හෝ ව්‍යංගයෙන් (උදාහරණ ලෙස මුලට හෝ අගට තරු ලකුණු සතිතව) නරක වචන (කුණුහරුප) යෙදීමෙන්වලකින්න

Saturday, March 2, 2013

මල්ලි සිංගප්පුරුවේ

අද මල්ලි සිංගප්පුරු ගිය. 

මම සමන්මලී බබා, සමන්මලී මල්ලි , අම්ම අප්පච්චි සුමුදු සුමුදු අය්යා, එයාර් පොර්ට් යන්න අව. අපි කොළඹ අව . අම්මල ගෙදර ගිය
සුමුදුව තමයි පවු

1 comment:

  1. උබට පිස්සුද මට පිස්සුද නෙට් එකට පිස්සුද නැත්නම් හැටිද එත් නැත්නම් මට පෙන හැටිද?
    නැත්නම් උබේ ලොකු කමද ?

    ReplyDelete