කොමෙන්ට්ස් දැමීම සම්බන්ධවයි.

ඔබගේ අදහස් ඉතා ගෞරව පුර්වකව අගය කරමි. කරුණාකර කෙලින්ම හෝ ව්‍යංගයෙන් (උදාහරණ ලෙස මුලට හෝ අගට තරු ලකුණු සතිතව) නරක වචන (කුණුහරුප) යෙදීමෙන්වලකින්න

Tuesday, March 19, 2013

මල්ලිගේ මෙඩිකල්

ඊයේ මල්ලිට විස හම්බුනා.
අද මල්ලිගේ මෙඩිකල් ටෙස්ට් එක


No comments:

Post a Comment