කොමෙන්ට්ස් දැමීම සම්බන්ධවයි.

ඔබගේ අදහස් ඉතා ගෞරව පුර්වකව අගය කරමි. කරුණාකර කෙලින්ම හෝ ව්‍යංගයෙන් (උදාහරණ ලෙස මුලට හෝ අගට තරු ලකුණු සතිතව) නරක වචන (කුණුහරුප) යෙදීමෙන්වලකින්න

Saturday, May 10, 2014

බර්ත් ඩේ එකට වෙසක් කුඩු

මම සව් කොල ගෙන කාරයට ගොඩ උනෙමි. 

බබා : මේ මොනවද මේ. 
අම්ම (සමන්මලී ) : මේ අර වෙසක් කුඩු අලවන්න කොළ 
බබ: ඒ මොකටද 
අම්ම: ලදී වෙසක් පෝය එනවා. අපේ බුදු හාමුදුරුවෝ ඉපදුනේ, බුදු උනේ, පරිනිවන් පෑවේ වෙසක් පෝය දවසක්. ඔයා ඉපදෙන එක දන්නවනේ. බර්ත් ඩේ එක. බුදු වෙනවා කියන්නේ සාදු වගේ සිවුරක් ගෙන බණ කියන එකට. ප්රිනිවන් පනවා කියන්නේ මැරෙන එකට. (බබාට තේරෙන විදිහට සමන්මලී තෙමගුල පැහැදිලි කළා). ඉතින් එක හින්ද අපි පන්සල් යනවා, තෝරන් තියනවා. දන්සැල් දෙනවා.. ඔක්කොම ගෙවල් වල  වෙසක් කුඩු එල්ලනවා. 

බබා : මගේ බර්ත් ඩේ එකත් ලගදි  එනවනේ. එකටත් වෙසක් කුඩු එල්ලයි. 

No comments:

Post a Comment