කොමෙන්ට්ස් දැමීම සම්බන්ධවයි.

ඔබගේ අදහස් ඉතා ගෞරව පුර්වකව අගය කරමි. කරුණාකර කෙලින්ම හෝ ව්‍යංගයෙන් (උදාහරණ ලෙස මුලට හෝ අගට තරු ලකුණු සතිතව) නරක වචන (කුණුහරුප) යෙදීමෙන්වලකින්න

Wednesday, May 21, 2014

බයි කෑම සහ මරණයබබාට කෑම කවමින් .
අත්තම්මා : බයි ගොඩක් කන්න ඕනේ බබා. එතකොට ඉක්මනට ලොකු වෙනවා 

පසු දිනක කෑම කවමින්.
බබා : අත්තම්ම මැරෙනවද? 
අත්තම්ම : ඔව් බබා ලොකු උනාම අත්තම්ම මැරෙනවා. 
බබා : එතකොට කිරි අම්ම 
අත්තම්ම : ඔව් කිරි අම්මත් මැරෙනවා 
බබා : ඥාන ඇන්ටි 
අත්තම්ම : ඔව් අපි ඔක්කොම මැරෙනවා. බබා ලොකු උනාම අපි මැරෙනවා.

බබා : එහෙනම් මම බයි කන්නේ නෑ 


No comments:

Post a Comment