කොමෙන්ට්ස් දැමීම සම්බන්ධවයි.

ඔබගේ අදහස් ඉතා ගෞරව පුර්වකව අගය කරමි. කරුණාකර කෙලින්ම හෝ ව්‍යංගයෙන් (උදාහරණ ලෙස මුලට හෝ අගට තරු ලකුණු සතිතව) නරක වචන (කුණුහරුප) යෙදීමෙන්වලකින්න

Friday, July 23, 2010

Hat's off to Murali

ලියන්න හිතාගෙන හිටපු පොස්ට් එක ලියන්න බැරි උන. එතරම්ම වැඩ අධිකයි.

එත් මේ සටහනනම් තැබිය යුතුමයි.ටෙස්ට් කදුළු 800 ක් ලබාගෙන අද (22nd July) ටෙස්ට් දිවියෙන් විශ්‍රාම යන මුරලි,

ඔබට ජාතියේ උත්තමාචාරය.

2 comments: