කොමෙන්ට්ස් දැමීම සම්බන්ධවයි.

ඔබගේ අදහස් ඉතා ගෞරව පුර්වකව අගය කරමි. කරුණාකර කෙලින්ම හෝ ව්‍යංගයෙන් (උදාහරණ ලෙස මුලට හෝ අගට තරු ලකුණු සතිතව) නරක වචන (කුණුහරුප) යෙදීමෙන්වලකින්න

Wednesday, July 28, 2010

ICT මගින් වත්තීය සහතික සදහා USD 60 ක නැවත ගෙවීමක්

පසුගිය සතිය වගේමයි මේ සතියත්. හරිම busy. කතා ලියන්න වෙලාවක් නේ. එත් IT field ඉන්න යට වැදගත් නිසා මේ කෙටි සටහන තබනවා.

ඔබ වත්තීය සහතික විභාගයකට පෙනී සිටීමට බල පොරොත්තු වෙනව නම් මේක කදිම අවස්ථාවක්

ඔබ පෙනී සිටීම Sun , Microsoft , Oracle , Cisco  , RedHat   සහතික විභාග (උද. SCJP , MCP, OCP) සදහා ICT මගින් දිරි ගැන්වීමක් විදිහට USD 60 කට යටත්ව නැවත ගෙවීමක් කරනවා. ඉතින් ඔබත් මේ විභාගයකට පෙනීසිටීමට බලාපොරොත්තු වෙනවනම් මෙන්න වෙලාව. වැඩි  විස්තර සදහා 0112369099 ext 277 ට call එකක් දීල බලන්න. නැත්නම් http://www.futureisit.lk/index.php/en/training-vouchers ගිහින් Training Vouchers බලන්න.

අනිත් යටත් මේ පණිවුඩය දෙන්න 

ජය වේවා

1 comment:

  1. මෙහි ICT යන්න ICTA ලෙස නිවැරදි විය යුතුය.

    ReplyDelete