කොමෙන්ට්ස් දැමීම සම්බන්ධවයි.

ඔබගේ අදහස් ඉතා ගෞරව පුර්වකව අගය කරමි. කරුණාකර කෙලින්ම හෝ ව්‍යංගයෙන් (උදාහරණ ලෙස මුලට හෝ අගට තරු ලකුණු සතිතව) නරක වචන (කුණුහරුප) යෙදීමෙන්වලකින්න

Thursday, October 10, 2013

මහරාජා පැලස්

ඩොක්ටර් අපොයින්ට්මෙන්ට් එකක් තිබුණා. කොලබ එන්න උන. වැඩේ ඉවර වෙනකොට රැ උන. මහරාජා පැලස් එකෙන් ඩිනර් අරගෙන ගෙනද එනකොට 12 පහු උන. 

No comments:

Post a Comment