කොමෙන්ට්ස් දැමීම සම්බන්ධවයි.

ඔබගේ අදහස් ඉතා ගෞරව පුර්වකව අගය කරමි. කරුණාකර කෙලින්ම හෝ ව්‍යංගයෙන් (උදාහරණ ලෙස මුලට හෝ අගට තරු ලකුණු සතිතව) නරක වචන (කුණුහරුප) යෙදීමෙන්වලකින්න

Wednesday, June 25, 2014

මැක් වලට මාරු උන.


අවුරුදු 10ක් විතර උබුන්ටු එක්ක හිටිය. අද මැක් බූක් ප්‍රෝ එකකට මාරු උන. ගාන තමයි සැර. 348150/=No comments:

Post a Comment