කොමෙන්ට්ස් දැමීම සම්බන්ධවයි.

ඔබගේ අදහස් ඉතා ගෞරව පුර්වකව අගය කරමි. කරුණාකර කෙලින්ම හෝ ව්‍යංගයෙන් (උදාහරණ ලෙස මුලට හෝ අගට තරු ලකුණු සතිතව) නරක වචන (කුණුහරුප) යෙදීමෙන්වලකින්න

Sunday, July 26, 2015

මමද ගුරු ගීතය කියෙවීමි

හරි ඔබටත් ඔබේ ඇයටත් මම ණය ගැතියි. 

මමද ගුරු ගීතය කියෙවීමි. 

ගුරු ගීතය රසවිදින්නට, හඩන්නට සංවේදී හදවතක් දායාද කල ගුරුවරියක් වූ ම ආදරණීය අම්මටත්, අප්පච්චිටත් දීර්ගයුෂ ලැබේව. 


http://dreamsofharee.blogspot.ie/2015/05/blog-post.html


No comments:

Post a Comment