කොමෙන්ට්ස් දැමීම සම්බන්ධවයි.

ඔබගේ අදහස් ඉතා ගෞරව පුර්වකව අගය කරමි. කරුණාකර කෙලින්ම හෝ ව්‍යංගයෙන් (උදාහරණ ලෙස මුලට හෝ අගට තරු ලකුණු සතිතව) නරක වචන (කුණුහරුප) යෙදීමෙන්වලකින්න

Friday, August 14, 2015

චූටි කුක්කු

ඇයි ඇන්ටි මගෙ කුක්කු අම්මගෙ කුක්කු වගෙ ලොකු නැත්තෙ

1 comment:

  1. පොඩි කාලේ තිබ්බා මේ වගේ තවත් ප්‍රශ්ණ ගොඩාක්...............

    ReplyDelete