කොමෙන්ට්ස් දැමීම සම්බන්ධවයි.

ඔබගේ අදහස් ඉතා ගෞරව පුර්වකව අගය කරමි. කරුණාකර කෙලින්ම හෝ ව්‍යංගයෙන් (උදාහරණ ලෙස මුලට හෝ අගට තරු ලකුණු සතිතව) නරක වචන (කුණුහරුප) යෙදීමෙන්වලකින්න

Sunday, August 16, 2015

මා ආදරණීය නෑනාට

මා  ආදරණීය නෑනාට

උපන් දා දිටම පවතී සෑම චන්දය කදීම ඔයා චන්දය දුන්නේ UNP එකටයි. අපේ මල්ලිව බැන්ද කියල ඔයා එක වෙනස් කලෙත් නැ අපි වෙනස් කරන්න උත්සහ කලෙත් නෑ. පසුගිය ජනාධිපති වරණ හැර අනීති සියල්ලම පරද උනා. ඔයා ගේ මතය මේ චන්දෙදි වෙනස් කල. රටේ වෙන දේ තේරුම් ගන්න ඔයාට පුළුවන් උන. සමහර විට ඔයා පරදියි. පරාද  වෙන එක දුකයි තමයි. එත් කමක් නෑ.ඔයාගේ  පොඩි උන් ට රටක් නැති උණු දවසට උන් ඔයා බනින ට එකක් නෑ .

නිසි මොහොතේ නිසි තීරණය ගති මා ආදරණීය නෑනට මගෙත් ජාතියේත් උත්තමාචාරය.

No comments:

Post a Comment