කොමෙන්ට්ස් දැමීම සම්බන්ධවයි.

ඔබගේ අදහස් ඉතා ගෞරව පුර්වකව අගය කරමි. කරුණාකර කෙලින්ම හෝ ව්‍යංගයෙන් (උදාහරණ ලෙස මුලට හෝ අගට තරු ලකුණු සතිතව) නරක වචන (කුණුහරුප) යෙදීමෙන්වලකින්න

Friday, August 21, 2015

අම්මට මල්ලිව අමතක වෙලා


සමන්මලී සේතු අශ්වින්, අම්ම අප්පච්චි, මල්ලි සුමුදු දෙව්, සමන්මලී අම්ම තාත්ත, මැණිකේ දිලාන් සුදු නැන්ද , අන්කල්. ඩී . නැන්ද . චමින්ද අලුත් යේලි, ඔක්කොම බොරලස්ගමුවට අවා. හැමෝටම පොඩි පොඩි වැඩ. 

සමන්මලිත්, සමන්මලි මල්ලිත් සේතුත් හදිසි වැඩකට පිටත් වෙලා 
තිබුනේ. සේතු නිදි. හදිස්සියෙන්ම සෙතු නින්දෙන් නැගිට්ටා. 

සෙතු : අම්මා කෝ මල්ලි . 
අම්මා : මම දන්නේ නැ
සෙතු : ඇයි ඔයා බලා ගත්තේ නැද්ද? 
අම්මා : නැ මම හිතුවේ ඔයා එයා එක්ක ඉන්නවා කියල 
සෙතු : ඇයි ඉතින් ඔයා එයාව බලා ගත්තේ නැත්තේ, එයා  ආවේ එයාගේ බඩෙන් නේ . ඔයා නේ එයාව බලා ගන්න ඕනෙ .
මාම : සෙතුට ඉතින් මල්ලි නැති උනාට අපි ඉන්නේ 

සෙතු : මට ඔයාල කවුරු හිටියත් වැඩක් නෑ එයා නැතුව 

ආපසු හිනා පොදක් දැක්කේ ගමන ගොස් පැමිණි පසු මල්ලි සියා එක්ක ඉන්නවා දැකීමෙන් පසුවයි.

No comments:

Post a Comment