කොමෙන්ට්ස් දැමීම සම්බන්ධවයි.

ඔබගේ අදහස් ඉතා ගෞරව පුර්වකව අගය කරමි. කරුණාකර කෙලින්ම හෝ ව්‍යංගයෙන් (උදාහරණ ලෙස මුලට හෝ අගට තරු ලකුණු සතිතව) නරක වචන (කුණුහරුප) යෙදීමෙන්වලකින්න

Sunday, August 30, 2015

අම්මා කෙනෙක් වීම


අත්තම්මේ මට ඉක්මනට අම්ම කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. 

ඇයි සේතු එච්චර ඉක්මනට අම්ම කෙනෙක් වෙන්න හිතුනේ.

මටත්  එතකොට මල්ලිට කුක්කු දෙන්න පුළුවන්නේ . 


පසු සටහන,

මෙවන් ආදරණීය සහෝදරියක් ලැබීමට ඔබ පෙර පින් හේතු වන්නට ඇති. දිවි ඇතිතෙක් මේ බැදීම එලෙසම පවතිනු දැකීම අම්මගෙත් මගෙත් පැතුමයි

1 comment: